Świadectwa energetyczne
            Pomiary elektryczne
           Dlaczego wykonujemy pomiary
           Zakres pomiarów elektrycznych
           Informacje ogólne o pomiarach
           Cennik pomiarów elektrycznych
            Instalacje, usługi elektryczne
            Kontakt
 


Świedectwa Certyfikaty

Energetyczne
od 200 zł brutto 
      tel. kom. 502.460.544
      e-mail: info@energo-winstal.pl
      więcej>>

Informacje ogólne o pomiarach elektrycznych

Badania i pomiary
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów elektrycznych:

1.Badania i pomiary odbiorcze,
2.Badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)

Badania i pomiary odbiorcze
dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzenie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają istotną rolę dla oceny ich stanu technicznego pod względem niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania.

Wyniki badań stanowią podstawę do podjęcia decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności dokonania odpowiednich napraw i remontów albo wycofania z eksploatacji.

Wymagania odnośnie oględzin, prób i pomiarrów określają między innymi następujące normy:

• dla instalacji elektrycznych PN-IEC 60364-6-61,
• dla instalacji piorunochronnych PN-86-92/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1:2001,
• dla systemów uziemiających i uziemień obiektów telekomunikacji norma zakładowa ZN-96 TPSA-037 oraz PN-T-45000-2 i PN-T-45000-3,
• dla urządzeń elektrycznych PN-E-04700,
    
Obowiązująca aktualnie Ustawa o normalizacji wprowadziła zasadę, że od 1 stycznia 2003 roku normy przestały być dokumentami obligatoryjnymi. Przyjęta w Ustawie zasada jeszcze bardziej komplikuje, nawet bez tego nieprecyzyjne wymagania odnośnie ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych instalacji urządzeń elektrycznych.

Wśród aktów prawnych, które związane są z tematem badań okresowych obiektów budowlanych, sieci, instalacji i urządzeń w nich zainstalowanych/związanych najważniejszym jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane, rozdział 6 tej Ustawy.
Kolejnymi przepisami regulującymi omawiany temat są: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .

Dodatkowo dla budynków mieszkalnych obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przeglądy robocze
Pomieszczenia w budynku mieszkalnym przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz  elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia powinny być objęte przeglądami roboczymi co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji. Uzupełnia to ogólny zapis o kontrolach okresowych podany w rozdziale 6 Ustawy Prawo budowlane.
Podane w ustawie Prawo budowlane zakresy i terminy kontroli dla poszczególnych obiektów i instalacji (gazowe, sanitarne, elektryczne) są obowiązujące, a podane terminy pomiędzy kolejnymi kontrolami są najdłuższymi dopuszczonymi. Jeśli jednak w rozporządzeniach lub przywołanych normach są określone inne terminy to z podanych obowiązują krótsze.

Przeglądy coroczne
Odnośnie kontroli corocznych należy wyjaśnić, że z Ustawy Prawo Budowlane: wynika, że sprawdzamy elementy instalacji narażone na szkodliwe oddziaływania atmosferyczne i czynniki występujące podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą wpływać na bezpieczeństwo osób, środowiska, konstrukcji budynku.
Rozporządzenie uszczegóławia to sformułowanie i podaję, że co roku należy sprawdzać stan techniczny między innymi:
• urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku;
• urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku;
• przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Inne okresy kontroli
Ponadto okresy kontroli mogą być zmienione w ustaleniu indywidualnym z zarządcą obiektu, właścicielem czy użytkownikiem w oparciu o dokumentacje, instrukcje producentów, lub opracowane indywidualnie, dotychczasowe wyniki badań, sposób użytkowania instalacji, czy pomieszczeń, środowisko (temperatura, wilgotność, zapylenie) warunki pożarowe, warunki ewakuacji, aktualny stan instalacji i inne czynniki, które mogą w istotny sposób wpłynąć na stan instalacji pomiędzy okresami kontroli.

Ocena wpływu tych uwarunkowań jest bardzo istotna, gdyż wiąże się z nimi bezpieczeństwo użytkowania instalacji a zatem i obiektu. Analiza taka powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i kompetentne w zakresie sprawdzania (osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie). W oparciu o nią winny być określone przez właściciela lub zarządcę terminy okresowych badań dla poszczególnych instalacji lub ich części.

Elementy instalacji podlegającej okresowej kontroli.

Definicje:
Instalacja elektryczna – układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo - rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną;

Instalacja piorunochronna - zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku oraz w ziemi odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej.

Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów, w których skład wchodzą połączenie wyrównawcze główne, dodatkowe, miejscowe oraz połączenie wyrównawcze nieuziemione.

Z zapisu w Ustawie Prawo Budowlane o kontroli obiektów i określania co składa się na instalację elektryczną wynika, że sprawdzać należy instalacje w całym obiekcie, czyli np. w budynkach mieszkalnych instalacje w poszczególnych mieszkaniach, piwnicach, pomieszczeniach pomocniczych i innych w podanym zakresie. Kontrolą należy objąć oprócz przewodów i kabli również aparaty czyli urządzenia o konstrukcji elektromechanicznej, elektromagnetycznej i innej, np. wyłączniki różnicowo-prądowe, termiczne, urządzenia pomiarowe, sterownicze, ochrony przepięciowej.

Należy zwrócić uwagę, że obowiązek kontroli dotyczy też odbiorników przyłączonych na stałe i bezpośrednio do przewodów np. ogrzewaczy wody, piekarników, silników wentylatorów itp.    

Wprowadzone w ostatnich latach Ustawy  Prawo Budowlane i Prawo Energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, jak również nowo ustanowione normy wprowadziły istotne zmiany wymagań odnośnie wykonywania badań i pomiarów w instalacjach elektrycznych do 1 kV.

Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:
1.badania i pomiary odbiorcze,
2.badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne).
 
Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania przepisów dotyczących instalacji. Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed ich do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.

Zakres badań odbiorczych jest zwykle szerszy niż badań eksploatacyjnych okresowych i obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:
• sprawdzenie dokumentacji,
• oględziny instalacji i urządzeń,
• próby i pomiary parametrów,
• sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.

Każda dokumentacja powinna być podpisana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami  m.in. projektanta, sprawdzającego i zatwierdzona przez inwestora. W przypadku zakończenia montażu instalacji i urządzeń dokumentacja powinna zawierać naniesione i opisane ewentualne zmiany potwierdzone przez wykonawce robót. Na podstawie dokumentacji powykonawczej będą przeprowadzane oględziny instalacji i urządzeń podczas oględzin.

Oględziny
Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób. Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne:
• spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach wyrobu (można to stwierdzić sprawdzając oznaczenia lub świadectwa);
• zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z wymaganiami;
• nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenia bezpieczeństwa. 

Kolejnymi czynnościami oględzin, w zależności od potrzeb, jest sprawdzenie co najmniej:
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami odstępów, np. w przypadku stosowania ochrony z użyciem przegród lub obudów, barier lub umieszczenia instalacji poza zasięgiem ręki;
• obecności przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła;
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;
• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
• istnienia i prawidłowego umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących;
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych;
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;
• oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.;
• poprawności połączeń przewodów;
• dostępu do urządzeń, umożliwiającego wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację.

W zależności od potrzeb należy przeprowadzić, w miarę możliwości w następującej kolejności, niżej wymienione próby dotyczące:
• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych;
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
• ochrony przez separację odwodów;
• rezystancji podług i ścian;
• samoczynnego wyłączenia zasilania;
• urządzeń różnicowoprądowych;
• sprawdzenia biegunowości;
• wytrzymałości elektrycznej;
• skutków działania ciepła;
• spadku napięcia.

W zależności od potrzeb należy sprawdzić działanie urządzeń, układów załączanych  łącznikami, kierunku wirowania urządzeń, wyłączników bezpieczeństwa itp.

Zespoły, takie jak rozdzielnice i sterownice, napędy, urządzenia sterownicze, blokady, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są one właściwie zmontowane, nastawione i zainstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami normy.

Urządzenia ochronne, jeżeli to konieczne, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, że są prawidłowo zainstalowane i nastawione.

Okresowe sprawozdania i próby instalacji elektrycznych
Okresowe sprawozdania i próby instalacji elektrycznych przeprowadzane są w celu określenia, czy całe instalacje lub ich części nie pogorszyły się w takim stopniu, że dalsze ich wykorzystywanie jest niebezpieczne i nie spełniają one wymagań przepisów dotyczących instalacji, chyba że przepisy krajowe lub krajowe wymagania prawne stanowią inaczej. Ponadto sprawdzanie powinno obejmować badania skutków wszelkich zmian w stosunku do stanu, do którego instalacja była uprzednio przewidziana.

Okresowe sprawozdania i próby powinny obejmować co najmniej:
• oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej;
• pomiary rezystancji izolacji;
• badania ciągłości przewodów ochronnych;
• badania ochrony przeciwporażeniowej;
• badania działania urządzeń różnicowoprądowych;

Z każdych okresowych sprawozdań i badań należy sporządzić protokół, który powinien zawierać, oprócz wszelkich informacji dotyczących oględzin i wykonanych badań, również zestawienie istotnych wyników a ponadto informację dotyczącą przeprowadzonych zmian i rozbudowy, jak również o występujących odchyleniach od norm i przepisów, wymieniając odpowiednie części instalacji, których to dotyczy.

   
     
   
 

słowa kluczowe: pomiary elektryczne, usługi elektryczne, poznań oborniki, szamotuły

projekt strony www.artso.pl Energo Winstal - Usługi ogólno elektryczne, świadectwo energetyczne Poznań